PL Darmowa dostawa 279 pln


Regulamin akcji promocyjnej „Kupony rabatowe”

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Kupony rabatowe” zwanej dalej „Promocją” jest Netretail Sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce (55-095 Mirków) przy ul. Wrocławskiej 33D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319695, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł, NIP: 524-26-66-099, REGON: 141652006, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja skierowana jest do klientów Organizatora, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 3. „Kupon rabatowy” w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza elektroniczny kod wydany na okaziciela, uprawniający Uczestnika do otrzymania zniżki podczas dokonywania zakupu w sklepie internetowym Organizatora.
 4. Kupony rabatowe przyznawane są Uczestnikom przez Organizatora jako element niektórych akcji promocyjnych lub forma rekompensaty.
 5. Kupon rabatowy może zostać przeznaczony przez Uczestnika wyłącznie na zakup towarów sprzedawanych przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej www.mall.pl.
 6. Kupon rabatowy uprawnia Uczestnika do otrzymania jednorazowej zniżki podczas dokonywania u Organizatora zakupu określonych towarów, których wykaz przekazywany jest Uczestnikowi wraz z kuponem lub został określony w warunkach akcji promocyjnej, w której wydany został kupon.
 7. Zniżka, o której mowa w pkt 6 w zależności od rodzaju kuponu rabatowego może mieć charakter kwotowy - odpowiada wtedy wartości kuponu rabatowego lub procentowy – wtedy udzielana jest od ceny brutto towaru w wysokości określonej w kuponie rabatowym.
 8. Termin ważności kuponu rabatowego jest ograniczony i jest przekazywany Uczestnikowi wraz z kuponem lub został określony w warunkach akcji promocyjnej, w której wydany został kupon.
 9. Realizacja kuponu rabatowego następuje poprzez wpisanie przez Uczestnika w trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora – krok 3, zakładka „Dostawa i płatność”, pole „Bon podarunkowy, kupon rabatowy, kupon promocyjny” - elektronicznego kodu.
 10. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie przy zakupach dokonywanych przez Uczestnika za pośrednictwem przeglądarki stron WWW. Ich realizacja przy dokonywaniu zakupów za pomocą aplikacji mobilnej nie jest możliwa.
 11. Uczestnik może wykorzystać kupon rabatowy tylko jeden raz, do jednego zamówienia w terminie ważności kuponu, przy złożeniu zamówienia o minimalnej wartości przekazywanej Uczestnikowi wraz z kuponem lub określonej w warunkach akcji promocyjnej, w której wydany został kupon.
 12. Kupon rabatowy może zostać wykorzystany wyłącznie przez Uczestnika i nie może zostać przekazany osobom trzecim.
 13. Kupony rabatowe nie sumują się.
 14. Zniżka, której dotyczy kupon rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent rzeczowy, ani na gotówkę.
 15. Zniżka, której dotyczy kupon rabatowy nie sumuje się z innymi promocjami i wyprzedażami prowadzonymi przez Organizatora chyba, że warunki akcji promocyjnej, w której wydawane są kupony rabatowe stanowią inaczej.
 16. Promocja obowiązuje na obszarze Polski do jej odwołania.
 17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@mall.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje bez zbędnej zwłoki.
 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Mall.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.