Diava Stałego wosku poleruje 360 ​​g

Marka: Diava Nr katalogowy: 100041558872

Sprzedaż partnerska

Diava Stałego wosku poleruje 360 ​​g

Opis Stała pasta woskowa Diava do pielęgnacji parkietu, drewna, linoleum itp. Tworzy powłokę, która chroni powierzchnię przed zanieczyszczeniem i ułatwia późniejszą konserwację. Nadaje się do polerowania i konserwacji podłóg drewnianych. Zawartość: 360 g Przechowywanie i użytkowanie… Pełny opis

22

22 zł Z VAT

Nr katalogowy: 100041558872

Pełny opis

Opis produktu

Opis Stała pasta woskowa Diava do pielęgnacji parkietu, drewna, linoleum itp. Tworzy powłokę, która chroni powierzchnię przed zanieczyszczeniem i ułatwia późniejszą konserwację. Nadaje się do polerowania i konserwacji podłóg drewnianych.
Zawartość: 360 g Przechowywanie i użytkowanie Sposób przechowywania Rodzaj Trwały Przygotowanie i użycie Sposób użycia: Najpierw myjemy zabrudzoną podłogę poprzez szlifowanie, drut lub pranie. Nałożyć pastę do parkietu Diava równomiernie na suchą podłogę, pozostawić do wyschnięcia, a następnie wypolerować szczotką lub szmatką. Szczegółowe dane Rozporządzenie CLP płomień – Niebezpieczeństwo
wykrzyknik – Niebezpieczeństwo
środowisko – Niebezpieczeństwo Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa H228 Substancja stała łatwopalna. H315 Działa drażniąco na skórę. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia. P261 Unikać wdychania oparów. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280 Nosić rękawice ochronne.
Pierwsza pomoc: P301 + P331 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast zadzwoń do INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNYCH
CENTRUM (tel .: 224 915 402, 224 919 293) lub lekarza. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P304 + P340 W PRZYPADKU WDYCHANIA: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić odpoczynek w pozycji wygodnej do oddychania. Postępowanie z odpadami: P501 Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Język produktu Główny język instrukcji – czeski
Język instalacji – czeski Języki pakowania Czech słowacki Rozkład opisu Nazwa funkcjonalna – Wklej
Wariant – do parkietów


Parametry

Parametry produktu %1% %2%