shumee Moje Pierwsze rymowanki

shumee Moje Pierwsze rymowanki

Nr.: 100047158744
Sprzedaż partnerska
  • Fa­scy­nu­ją­ca ksią­żecz­ka z wier­szy­ka­mi dla dzie­ci- Ksią­żecz­ka po­sia­da ko­lo­ro­we ob­raz­ki, pod­świe­tla­ne przy­ci­ski i wspa­nia
Pełny opis
121 zł
Z VAT
Darmowa dostawa
Partner: Shumee

W magazynie partnera 4 sztuki

23.09.2021 - 24.09.2021 dostawa partnerska
 

Nr.: 100047158744

Opis

  • Fa­scy­nu­ją­ca ksią­żecz­ka z wier­szy­ka­mi dla dzie­ci- Ksią­żecz­ka po­sia­da ko­lo­ro­we ob­raz­ki, pod­świe­tla­ne przy­ci­ski i wspa­nia­łe pio­sen­ki- Ma­lu­szek może sam prze­wra­cać stro­ny i słu­chać swo­ich ulu­bio­nych pio­se­nek- Pod­czas za­ba­wy dziec­ko roz­wi­nie zmy­sły: wzro­ku, słu­chu i do­ty­ku- Sta­ran­nie za­pro­jek­to­wa­ne i wy­ko­na­ne z do­bre­go ma­te­ria­łu stro­ny ksią­żecz­ki są od­por­ne i będą słu­żyć przez dłu­gi czas